Regulamin

 Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami obowiązującymi w ramach prowadzenia szkoleń i warsztatów. Pozwoli to obu stronom skoncentrować się na zapewnieniu komfortowych warunków świadczenia usług szkoleniowych.

Art. 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie szkoleń i warsztatów przez usługodawcę Damian Parcel.
§ 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od momentu zawarcia umowy, tj. zapisania się na szkolenie/warsztat.
§ 3. Decyzję w związku z kwestiami nieujętymi w regulaminie rozstrzyga usługodawca Damian Parcel, po skonsultowaniu się z usługobiorcą.

Art. 2 Zasady organizacyjne szkoleń i warsztatów

§ 1. Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która zapisała się na szkolenie/warsztat oraz opłaciła należną za nie kwotę we właściwym terminie i wysokości.
§ 2. Usługodawca może odwołać lub przenieść termin szkolenia, jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 5 osób. W przypadku odwołania następuje zwrot zapłaconej kwoty szkolenia/warsztatu na konto bankowe, z którego została dokonana wpłata.
§ 3. Uczestnictwo w szkoleniu/warsztacie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualną publikacje materiałów w celach promocyjnych i edukacyjnych zawierających wizerunek uczestników. O braku chęci publikacji wizerunku uczestnika, należy powiadomić prowadzącego przed szkoleniem/warsztatem.
§ 4. Materiały i treści szkoleniowe stanowią własność intelektualną usługodawcy oraz są chronione prawem autorskim. Uczestnicy oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać, czy rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie.
§ 5. Czas na odstąpienie od zakupionego szkolenia/warsztatu wynosi do 14 dni przed jego odbyciem się. Konsekwencją odstąpienia jest zwrot zapłaconej sumy.
§ 6. W przypadku braku rezygnacji i nieobecności uczestnika na opłaconym przez niego szkoleniu/warsztacie, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.
§ 7. W razie pytań należy korzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stornie.